CUPRINS:

Articolul 1 - Definiții

Articolul 2 - Identitatea contractantului

Articolul 3 - Aplicabilitate

Articolul 4 - Oferta

Articolul 5 - Contractul

Articolul 6 - Dreptul de retragere

Articolul 7 - Costuri în caz de retragere

Articolul 8 - Excluderea dreptului de retragere

Articolul 9 - Prețul

Articolul 10 - Conformitate și garanție

Articolul 11 - Livrare și executare

Articolul 12 - Tranzacții pe termen: durată, reziliere și reînnoire

Articolul 13 - Plata

Articolul 14 - Reclamații

Articolul 15 - Litigii

Articolul 16 - Dispoziții suplimentare sau diferite
ARTICOLUL 1 - DEFINIȚII

În acești termeni și condiții, următorii termeni sunt definiți:

Contract auxiliar: Un contract în temeiul căruia Consumatorul achiziționează Produse, Conținut digital și/sau Servicii în legătură cu un Contract la distanță, iar aceste Produse, Conținut digital și/sau Servicii sunt furnizate de către Întreprinzător sau de către o terță parte pe baza unui acord între această terță parte și Întreprinzător;

Perioada de grație: perioada în care Consumatorul poate exercita dreptul de retragere;

Consumator: persoana fizică care nu acționează în exercitarea unei profesii, a unei meserii sau a unei meserii și care încheie un contract cu Întreprinzătorul;

Zi: zi calendaristică;

Conținut digital: Date produse și livrate în format digital;

Tranzacție la termen: un contract care se referă la o serie de produse și/sau servicii a căror obligație de livrare și/sau achiziție este eșalonată în timp;

Suport durabil: orice mijloc (auxiliar) care permite consumatorului sau întreprinzătorului să stocheze informații care îi sunt adresate personal într-un mod care să permită recuperarea ulterioară și reproducerea neschimbată a informațiilor stocate, inclusiv e-mailul.

Dreptul de retragere: posibilitatea consumatorului de a renunța la contractul la distanță în perioada de reflecție;

Model de formular: formularul de retragere pus la dispoziție de către întreprinzător consumatorului, pe care consumatorul îl poate completa dacă dorește să își exercite dreptul de retragere;

Antreprenor: persoana fizică sau juridică care oferă consumatorilor produse și/sau (acces la) conținut digital și/sau servicii la distanță;

contract la distanță: un acord prin care, în cadrul unui sistem organizat de către Întreprinzător pentru vânzarea la distanță de produse și/sau servicii, se utilizează exclusiv una sau mai multe tehnici de comunicare la distanță cu Consumatorul până la încheierea contractului

Tehnică de comunicare la distanță: mijloc care poate fi utilizat pentru încheierea unui contract la distanță fără ca consumatorul și întreprinzătorul să se afle în aceeași încăpere în același timp.

Condiții generale: prezentele condiții generale ale întreprinzătorului.


ARTICOLUL 2 - IDENTITATEA ÎNTREPRINZĂTORULUI

Denumirea întreprinderii: GT Ecom B.V.
Adresa: Str: Adresa: Betuwehaven 8, 3433 PV, Nieuwegein, Țările de Jos
Număr de înregistrare: 82232393
Număr de TVA: NL862386780B01

E-mail: support@trixture.com
Număr de telefon: +31 6 24 22 46 16.(09:00 - 18:00)


ARTICOLUL 3 - APLICABILITATE

Acești Termeni și Condiții Generale se aplică oricărei oferte făcute de către Întreprinzător și oricărui contract la distanță și comandă încheiată între Întreprinzător și Consumator.
Înainte de încheierea contractului la distanță, textul acestor condiții generale va fi pus la dispoziția Consumatorului. În cazul în care acest lucru nu este posibil în mod rezonabil, Întreprinzătorul va indica, înainte de încheierea contractului la distanță, faptul că aceste condiții generale sunt disponibile pentru consultare, modul în care acestea pot fi consultate și faptul că aceste condiții generale vor fi trimise gratuit Consumatorului în cel mai scurt timp posibil, la cererea acestuia.
În cazul în care contractul la distanță este încheiat pe cale electronică, prin derogare de la alineatul precedent, textul acestor Termeni și condiții generale este pus la dispoziția consumatorului în format electronic înainte de încheierea contractului la distanță, astfel încât consumatorul să le poată salva cu ușurință pe un suport durabil. În cazul în care acest lucru nu este posibil, înainte de încheierea contractului la distanță se va indica unde pot fi vizualizați termenii și condițiile generale în format electronic și că acestea vor fi trimise consumatorului, la cererea acestuia, fie în format electronic, fie în alt mod, în mod gratuit.
În cazul în care, pe lângă aceste condiții generale, se aplică și condiții specifice ale produsului sau serviciului, se aplică mutatis mutandis al doilea și al treilea paragraf, iar în cazul unor condiții contradictorii, consumatorul invocă întotdeauna dispoziția aplicabilă care îi este cea mai favorabilă.
În cazul în care una sau mai multe dispoziții din prezentele condiții generale sunt declarate oricând nule și neavenite sau anulate în totalitate sau parțial, prezentele condiții generale rămân în vigoare în toate celelalte privințe, iar dispoziția în cauză declarată nule și neavenită sau anulată va fi înlocuită fără întârziere, de comun acord, cu o dispoziție care se apropie cât mai mult posibil de sensul dispoziției inițiale.
Situațiile care nu sunt acoperite de acești Termeni și condiții generale trebuie să fie judecate pe baza acestor Termeni și condiții generale.
Orice ambiguitate cu privire la interpretarea sau conținutul uneia sau mai multor dispoziții din Termenii și condițiile noastre generale, trebuie interpretată în conformitate cu acești Termeni și condiții generale.


ARTICOLUL 4 - OFERTA

În cazul în care o ofertă are o perioadă de valabilitate limitată sau este făcută în condiții cu efect suspensiv sau rezolutiv sau orice altă condiție, acest lucru va fi menționat în mod explicit în ofertă.
Oferta Antreprenorului este supusă confirmării. Antreprenorul are dreptul de a modifica și de a ajusta oferta.
Oferta Antreprenorului conține o descriere a produselor și/sau serviciilor oferite care este completă și exactă în orice moment. Oferta conține o descriere suficient de detaliată, astfel încât consumatorul să poată evalua în mod adecvat oferta. În cazul în care Antreprenorul utilizează imagini care implică faptul că aceste imagini prezintă produsul oferit, atunci acestea reflectă în mod real produsele și/sau serviciile oferite. Greșelile evidente sau erorile evidente din ofertă nu îl pot obliga pe antreprenor.
Imaginile produselor sunt o reprezentare fidelă a produselor oferite. Cu toate acestea, antreprenorul nu poate garanta că culorile prezentate sunt exact aceleași cu culorile reale ale produselor.
Fiecare ofertă conține astfel de informații încât să fie clar pentru consumator ce drepturi și obligații sunt asociate cu acceptarea ofertei. Acest lucru se referă în special la
în special:

eventualele costuri de expediere;
modul în care va fi încheiat contractul și acțiunile necesare pentru acesta;
dacă tariful pentru comunicarea la distanță este sau nu calculat pe o altă bază decât tariful de bază obișnuit pentru mijloacele de comunicare utilizate;
dacă contractul este arhivat după încheierea acestuia și, în caz afirmativ, în ce mod poate fi consultat de către consumator.
Durata minimă a contractului la distanță în cazul unei tranzacții prelungite.
Aplicarea dreptului de retragere;
Modalitatea de plată, de livrare și de executare a contractului;


ARTICOLUL 5 - CONTRACTUL

Contractul se încheie, sub rezerva dispozițiilor alineatului (4), în momentul în care consumatorul acceptă oferta și sunt îndeplinite condițiile acesteia.
În cazul în care consumatorul a acceptat oferta pe cale electronică, întreprinzătorul confirmă imediat primirea acceptării electronice a ofertei. Atâta timp cât nu a fost confirmată primirea acestei acceptări de către întreprinzător, consumatorul poate rezilia contractul.
În cazul în care contractul este încheiat pe cale electronică, Întreprinzătorul va lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja transmiterea electronică a datelor și va asigura un mediu web securizat. În cazul în care consumatorul are opțiunea de a plăti electronic, antreprenorul va lua măsuri de securitate adecvate.
Întreprinzătorul poate, în limitele legii, să obțină informații despre capacitatea consumatorului de a-și îndeplini obligațiile de plată și despre toate acele fapte și factori care sunt importanți pentru o încheiere responsabilă a contractului la distanță. În cazul în care, pe baza acestei examinări, întreprinzătorul are un motiv întemeiat pentru a nu încheia contractul, acesta are dreptul de a refuza o comandă sau o cerere, motivându-și decizia, sau de a impune condiții speciale pentru executarea acesteia.
Întreprinzătorul furnizează consumatorului următoarele informații în scris sau într-un mod în care consumatorul le poate stoca în mod accesibil pe un suport durabil, cel târziu la livrarea produsului, serviciului sau conținutului digital:
Adresa de vizită a unității antreprenorului, unde consumatorul poate depune reclamații;
Condițiile și modul în care consumatorul își poate exercita dreptul de retragere sau o declarație clară privind excluderea dreptului de retragere;
Informații privind garanțiile și serviciile post-vânzare existente;
Prețul, pentru produsul, serviciul sau conținutul digital;
Costul de livrare, dacă este cazul;
Metoda de plată, de livrare sau de executare a contractului la distanță;
Condițiile de reziliere a contractului, în cazul în care contractul are o durată mai mare de un an sau este pe durată nedeterminată;
în cazul în care consumatorul are un drept de retragere, modelul de formular de retragere.
În cazul unei tranzacții pe termen lung, dispoziția de la alineatul precedent se aplică numai la prima livrare.


ARTICOLUL 6 - DREPTUL DE RETRAGERE

În cazul livrării produselor:

În cazul achiziționării produselor, consumatorul are posibilitatea de a rezilia contractul fără a indica vreun motiv timp de 14 zile.

Această perioadă de retragere începe în ziua următoare primirii produsului de către consumator sau de către un reprezentant desemnat în prealabil de către consumator și antreprenor.
În cazul în care:

consumatorul a comandat mai multe produse în cadrul aceleiași comenzi, perioada de retragere începe în ziua în care consumatorul sau o terță parte desemnată de consumator a primit ultimul produs. Întreprinzătorul poate, cu condiția să fi informat în mod clar consumatorul înainte de procesul de comandă, să refuze o comandă pentru mai multe produse cu un termen de livrare diferit.
În cazul în care livrarea unui produs constă în mai multe transporturi sau părți, perioada de retragere începe în ziua în care consumatorul sau o parte terță desemnată de acesta a primit ultimul transport sau ultima parte;
dacă acordul se extinde la livrarea regulată de produse pe o perioadă de timp, perioada de retragere începe în ziua în care consumatorul sau o parte terță desemnată de acesta a primit primul produs.

În cazul serviciilor și al conținutului digital care nu este livrat pe un suport material:

În cazul unui contract de prestări de servicii sau al unui contract de furnizare de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, consumatorul se poate retrage din contract în termen de paisprezece zile, fără a da niciun motiv. Aceste paisprezece zile încep din ziua următoare încheierii contractului.

Perioada de retragere prelungită pentru produsele, serviciile și conținutul digital care nu sunt livrate pe un suport material, în cazul în care nu este furnizată nicio informație despre dreptul de retragere:

În cazul în care întreprinzătorul nu a furnizat consumatorului informațiile prevăzute de lege privind dreptul de retragere sau modelul de formular de retragere, perioada de reflecție expiră la douăsprezece luni de la sfârșitul perioadei inițiale de reflecție stabilite în conformitate cu alineatele anterioare din prezentul articol.

În cazul în care întreprinzătorul a furnizat consumatorului informațiile menționate la alineatul precedent în termen de douăsprezece luni de la începutul perioadei inițiale de reflecție, perioada de reflecție expiră în paisprezece zile de la data la care consumatorul a primit aceste informații.

În timpul perioadei de reflecție, consumatorul va manipula produsul și ambalajul cu grijă. El va despacheta sau va utiliza produsul numai în măsura în care este necesar pentru a evalua dacă dorește să păstreze produsul. În cazul în care își exercită dreptul de retragere, acesta va returna antreprenorului produsul cu toate accesoriile furnizate și - dacă este posibil în mod rezonabil - în starea și ambalajul său original, în conformitate cu instrucțiunile rezonabile și clare ale antreprenorului.

În cazul în care consumatorul dorește să își exercite dreptul de retragere, acesta este obligat să îl notifice pe antreprenor în termen de 14 zile de la primirea produsului. Consumatorul trebuie să anunțe acest lucru folosind modelul de formular. După ce consumatorul a făcut cunoscut că face uz de dreptul său de retragere, clientul trebuie să returneze produsul în termen de 14 zile. Consumatorul trebuie să dovedească returnarea în timp util a produsului livrat, de exemplu, prin prezentarea unei dovezi de expediere.


ARTICOLUL 7 - COSTURI DE EXERCITARE A DREPTULUI DE RETRAGERE

Atunci când își exercită dreptul de retragere, consumatorul suportă doar costurile de expediere a returului.
Antreprenorul rambursează suma achiziționată cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 14 zile de la retragere, prin aceleași mijloace utilizate de consumator. Acest lucru necesită returnarea de către comerciant sau dovada concludentă a returnării complete.
Orice depreciere a produsului cauzată de o manipulare neglijentă va fi imputată consumatorului. Aceasta nu poate fi solicitată dacă comerciantul nu a furnizat toate informațiile prevăzute de lege cu privire la dreptul de retragere. Acest lucru trebuie făcut înainte de încheierea contractului de cumpărare.


ARTICOLUL 8 - EXCLUDEREA DREPTULUI DE RETRAGERE

Excluderea dreptului de retragere este posibilă numai dacă comerciantul a precizat acest lucru în momentul în care a făcut oferta sau cel puțin cu suficient timp înainte de încheierea contractului și dacă se referă la unul dintre produsele enumerate la alineatele (2) și (3).
Excluderea este posibilă numai pentru următoarele produse
Care au fost create de comerciant în conformitate cu specificațiile consumatorului;
care sunt în mod clar de natură personală;
care se strică sau îmbătrânesc rapid;
Al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară asupra cărora întreprinzătorul nu are niciun control;
Pentru ziare și reviste individuale;
Pentru înregistrări audio și video și programe de calculator al căror sigiliu a fost rupt de către consumator;
pentru produsele de igienă al căror sigiliu a fost rupt de consumator.

Excluderea este posibilă doar pentru următoarele servicii:
În ceea ce privește cazarea, transportul, serviciul de restaurant sau activitățile recreative care urmează să fie efectuate la o anumită dată sau într-o anumită perioadă;
a căror livrare a început cu acordul expres al consumatorului înainte de expirarea perioadei de reflecție;
Cu privire la pariuri și loterii.


ARTICOLUL 9 - PREȚ
Fără a aduce atingere alineatului precedent, Întreprinzătorul poate oferi produse sau servicii ale căror prețuri sunt supuse fluctuațiilor de pe piața financiară, care nu sunt controlate de Întreprinzător, la prețuri variabile. Această legătură cu fluctuațiile și faptul că toate prețurile menționate sunt prețuri orientative sunt menționate în ofertă.

Creșterile de preț în termen de 3 luni de la încheierea contractului sunt permise numai dacă acestea rezultă din legi sau reglementări

Creșterile de preț de la 3 luni de la încheierea contractului sunt permise numai dacă antreprenorul a fost de acord cu acestea și:
sunt rezultatul unor legi sau reglementări; sau
consumatorul are dreptul de a rezilia contractul în ziua în care intră în vigoare majorarea de preț.

Toate prețurile sunt supuse erorilor de tipărire și tipografice. Nu se acceptă nicio răspundere pentru consecințele erorilor de imprimare și de tipărire. În cazul erorilor de imprimare și de tipărire, contractantul nu este obligat să livreze produsul la un preț greșit.

Prețul, cu excepția taxelor de vămuire și a TVA-ului la import. Aceste costuri suplimentare vor fi suportate de către client și pe riscul acestuia. Serviciul poștal și/sau de curierat va utiliza regimul special pentru serviciile poștale și de curierat în ceea ce privește importurile. Acest regim se aplică în cazul în care bunurile sunt importate în țara de destinație din UE, ceea ce este cazul în cazul de față. Serviciul poștal și/sau de curierat colectează TVA (împreună sau nu cu taxele de vămuire percepute) de la destinatarul bunurilor;


ARTICOLUL 10 - GARANȚIE ȘI CONFORMITATE

Antreprenorul garantează că Produsele și/sau Serviciile vor fi conforme cu Contractul, cu specificațiile menționate în ofertă, cu cerințele rezonabile de fiabilitate și/sau de adecvare la scop, precum și cu cerințele legale și/sau reglementările guvernamentale existente la momentul încheierii Contractului. În cazul în care se convine, comerciantul garantează, de asemenea, că produsul este adecvat pentru alte utilizări decât cele normale.


O garanție oferită de comerciant, producător sau importator nu afectează drepturile și pretențiile legale pe care consumatorul le poate invoca împotriva comerciantului pe baza contractului. Aceasta include orice promisiune a comerciantului, a furnizorului său, a importatorului sau a producătorului, prin care acesta acordă consumatorului anumite drepturi sau pretenții care depășesc ceea ce este obligat să facă din punct de vedere legal dacă nu și-a îndeplinit partea sa din contract.


Orice defecte sau produse livrate incorect trebuie să fie raportate în scris antreprenorului în termen de 4 săptămâni de la livrare. Returnarea produselor trebuie să se facă în ambalajul original și în stare nouă.

Garanția nu se aplică dacă:
Consumatorul a reparat și/sau modificat el însuși produsele livrate sau le-a reparat și/sau modificat de către o terță parte;
produsele livrate au fost expuse la condiții anormale sau au fost tratate în alt mod neglijent sau contrar instrucțiunilor antreprenorului și/sau de pe ambalaj;
Defecțiunea este, în totalitate sau parțial, rezultatul reglementărilor guvernamentale care au fost sau vor fi impuse asupra tipului sau calității materialelor utilizate.


ARTICOLUL 11 - LIVRARE ȘI EXECUTARE

Antreprenorul trebuie să dea dovadă de cea mai mare atenție la primirea și executarea comenzilor de produse și la evaluarea cererilor de servicii.

Locul de livrare este adresa pe care Consumatorul a făcut-o cunoscută Antreprenorului.

Sub rezerva a ceea ce se prevede la alineatul (4) din prezentul articol, Întreprinzătorul va accepta comenzile cu promptitudine, dar nu mai târziu de 30 de zile, cu excepția cazului în care Consumatorul a convenit asupra unui termen de livrare mai lung. În cazul în care livrarea este întârziată sau dacă o comandă nu este executată sau este executată doar parțial, consumatorul o va primi în cel mult 30 de zile de la comandă. În acest caz, consumatorul are dreptul de a rezilia contractul fără penalități. Consumatorul nu are dreptul la despăgubiri.

Toate termenele de livrare sunt orientative. Consumatorul nu poate deriva niciun drept din datele de livrare indicate. Depășirea unui termen nu dă dreptul consumatorului la despăgubiri.

În cazul dizolvării în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol, operatorul rambursează suma plătită de consumator cât mai curând posibil, dar cel puțin în termen de 14 zile de la dizolvare.

În cazul în care livrarea unui produs comandat se dovedește a fi imposibilă, Antreprenorul va depune toate eforturile pentru a găsi un produs de înlocuire. Cel târziu în momentul livrării, se va comunica în mod clar și inteligibil că va fi livrat un articol de înlocuire. Dreptul de retragere nu poate fi exclus în cazul articolelor de înlocuire. Costurile expedierii de returnare sunt suportate de către întreprinzător.

Riscul de deteriorare și/sau pierdere a produselor este suportat de către întreprinzător până la momentul livrării către consumator sau către un reprezentant desemnat în prealabil și notificat reprezentantului întreprinzătorului, cu excepția cazului în care se convine în mod expres altfel.

Mărimea hainelor: Mărimile de pe site-ul nostru sunt mărimi europene. Cu toate acestea, se poate întâmpla ca dumneavoastră să primiți hainele cu o altă mărime. Nu vă faceți griji. Acest lucru se datorează faptului că ne procurăm hainele la nivel internațional și, prin urmare, dimensiunile diferă uneori de cele europene. Astfel, se poate întâmpla ca haina dvs. să aibă o mărime diferită. Dacă primiți o mărime incorectă, vă rugăm să ne contactați!


ARTICOLUL 12 - MAGAZINE CU TERMEN DE VALABILITATE: TERMEN, ANULARE ȘI REÎNNOIRE

Reziliere

Consumatorul are dreptul de a rezilia în orice moment un contract încheiat pe o perioadă nedeterminată, care acoperă furnizarea regulată de produse (inclusiv de energie electrică) sau de servicii, sub rezerva normelor de reziliere convenite și a unei perioade de preaviz de maximum o lună.

Consumatorul are dreptul de a rezilia în orice moment un contract pe durată determinată încheiat pentru furnizarea regulată de produse (inclusiv energie electrică) sau de servicii, cu respectarea normelor de reziliere convenite și a unei perioade de preaviz de maximum o lună, la sfârșitul termenului stabilit.

Consumatorul poate lua măsurile menționate la alineatele precedente:
să rezilieze în orice moment și să nu se limiteze la rezilierea la un anumit moment sau pe parcursul unei anumite perioade;
să le rezilieze cel puțin așa cum au fost încheiate de el;
să le rezilieze întotdeauna cu același termen de preaviz pe care antreprenorul și l-a stabilit.
Prelungire

Un contract pe durată determinată încheiat pentru furnizarea regulată de produse (inclusiv de energie electrică) sau de servicii nu poate fi prelungit sau reînnoit în mod tacit pentru o perioadă determinată.

Fără a aduce atingere alineatului precedent, un contract pe durată determinată încheiat pentru furnizarea regulată de ziare sau reviste zilnice sau săptămânale poate fi prelungit tacit pentru o perioadă maximă de trei luni, dacă consumatorul are dreptul de a rezilia contractul prelungit înainte de expirarea perioadei de prelungire, cu un preaviz de cel mult o lună.

Un contract pe durată determinată încheiat pentru livrarea regulată de produse sau servicii poate fi reînnoit automat pentru o perioadă nedeterminată numai dacă consumatorul are dreptul de a rezilia în orice moment cu o perioadă de preaviz de cel mult o lună și o perioadă de preaviz de cel mult trei luni în cazul în care obiectul contractului este livrarea regulată de ziare sau reviste zilnice sau săptămânale, dar mai puțin de o dată pe lună.

Un contract temporar pentru livrarea regulată de cotidiene, ziare și reviste săptămânale și de știri de probă (abonament de probă sau introductiv) nu se continuă în mod tacit și încetează automat la sfârșitul perioadei de probă sau introductive.
Durata

În cazul în care un contract are o durată mai mare de un an, consumatorul poate rezilia în orice moment după un an de la încheierea contractului, cu un preaviz de până la o lună, cu excepția cazului în care caracterul rezonabil și echitabil împiedică rezilierea înainte de sfârșitul perioadei convenite.


ARTICOLUL 13 - PLATA

Cu excepția cazului în care a fost convenită o altă dată, sumele care trebuie plătite de consumator trebuie plătite în termen de 7 zile lucrătoare de la începutul perioadei de reflecție menționate la articolul 6 alineatul (1). În cazul unui contract de furnizare a unui serviciu, această perioadă începe după ce consumatorul a primit confirmarea contractului.

Consumatorul are obligația de a raporta imediat operatorului orice inexactitate în datele furnizate sau în plata indicată.


În cazul neplății de către consumator și sub rezerva restricțiilor legale, operatorul are dreptul de a factura consumatorului orice costuri rezonabile stabilite anterior.


ARTICOLUL 14 - PROCEDURA DE RECLAMAȚIE

Antreprenorul trebuie să dispună de o procedură de reclamație suficient de bine prezentată și trebuie să trateze reclamația în conformitate cu această procedură de reclamație.

Reclamațiile privind executarea contractului trebuie să fie depuse la Antreprenor într-un mod complet și clar descris, într-un termen rezonabil după ce Consumatorul descoperă defectele.

Reclamațiile depuse la Întreprinzător vor primi răspuns în termen de 14 zile de la data primirii. În cazul în care o reclamație necesită un timp de procesare previzibil mai lung, Antreprenorul va răspunde în perioada de 14 zile cu o confirmare de primire și o indicație privind momentul în care Consumatorul poate aștepta un răspuns mai detaliat.

În cazul în care reclamația nu poate fi soluționată pe cale amiabilă, aceasta devine un litigiu care face obiectul procedurii de soluționare a litigiilor.


ARTICOLUL 15 - LITIGII

Contractele dintre Antreprenor și Consumator cărora li se aplică prezentele Condiții generale sunt guvernate exclusiv de legislația americană.


ARTICOLUL 16 - DISPOZIȚII SUPLIMENTARE SAU DIFERITE

Dispozițiile suplimentare sau diferite față de prezentele Condiții generale nu pot fi în detrimentul Consumatorului și trebuie să fie consemnate în scris sau înregistrate în așa fel încât Consumatorul să le poată păstra accesibile pe un suport durabil.


ARTICOLUL 17 - ÎMBRĂCĂMINTE ȘI ÎNCĂLȚĂMINTE

Din nefericire, nu luăm înapoi îmbrăcăminte și încălțăminte, deoarece acestea au un impact devastator asupra mediului înconjurător. În cazul în care îmbrăcămintea dvs. nu vi se potrivește, vă vom oferi un voucher de 50% pentru a comanda o mărime mai bună. Vă recomandăm să oferiți haina originală unui prieten pentru a evita deșeurile.

Iată câteva fapte pentru care am luat această decizie:

- În 2018, 17 milioane de tone de deșeuri textile au ajuns la gropile de gunoi, potrivit Agenției pentru Protecția Mediului, ceea ce reprezintă 5,8% din toate deșeurile generate în acel an.
- Este nevoie de 2.700 de litri de apă pentru a face o cămașă din bumbac, potrivit World Resources Institute.
- Textilele pot avea nevoie de peste 200 de ani pentru a se descompune în depozitele de deșeuri.

Deoarece produsele noastre sunt expediate direct de la producător, facem deja o treabă excelentă în ceea ce privește protejarea mediului. Acceptarea retururilor și a risipei de haine asociate și a emisiilor suplimentare datorate logisticii nu s-ar alinia cu misiunea noastră: o lume mai bună.

Adresă: Betuwehaven 8, 3433 PV, Nieuwegein, Țările de Jos